Orbit

:::

综合业务组

 • 职称 : 组长
 • 姓名 : 林 孟君
 • 电子邮件 : lr630@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1601
 • 承办业务 : 综理文书 、行政业务
 • 职称 : 专员
 • 姓名 : 黄 姿菁
 • 电子邮件 : htc@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1603
 • 承办业务 : 内控作业、校务会议、行政会议、副校长行程安排
 • 职称 : 书记
 • 姓名 : 颜 佳琪
 • 电子邮件 : chiachiyen@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1602
 • 承办业务 : 校级、专案文宣设计及摄影;秘书处网页设计及管理
 • 职称 : 行政助理
 • 姓名 : 廖 柔雁
 • 电子邮件 : zoe@mdu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 承办业务 : 总收文、用印、公关礼品管理
sina-weibo